Materiały dotyczące Webinaru 11.03.2022

Otrzymanie i przekazanie darowizn dla podmiotów NGO

 

DAROWIZNA

ULGA SPONSORINGOWA

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

PODATNIK CIT ORAZ PIT

(SKALA PODATKOWA/PODATEK LINIOWY/RYCZAŁT)

PODATNIK CIT / OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (SKALA PODATKOWA/ PODATEK LINIOWY)

MECHANIZM SKORZYSTANIA Z PREFERENCJI

ODLICZENIE OD PODSTAWY OPODATKOWANIA (DOCHÓD/PRZYCHÓD)

100% WYDATKÓW – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

+

50% WYDATKÓW STANOWIACYCH KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU–DODATKOWE ODLICZENIE OD DOCHODU

OGRANICZENIE WYSOKOŚCI ODLICZENIA

10% DOCHODU (CIT) / 6% DOCHODU/PRZYCHODU (PIT)*

KWOTA ODLICZENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WYSOKOŚCI DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  (CIT) LUB WYSOKOŚCI DOCHODUZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PIT)

CO PODLEGA ODLICZENIU

DAROWIZNA NA CELE:

1)     POŻYTKU PUBLICZNEGO

2)     KULTU RELIGIJNEGO

3)     KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI:

1)     SPORTOWEJ

2)     KULTURALNEJ

3)     EDUKACYJNEJ

KIEDY MOŻNA SKORYSTAĆ Z PREFERENCJI

W ROKU PODATKOWYM, W KTÓRYM PONIESONE ZOSTAŁY WYDATKI

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

WYKAZANIE W ROCZNYM ZEZNANIU:

1)     KWOTY PRZEKAZANEJ DAROWIZNY

2)     DANYCH OBDAROWANEGO

WRAZ ZE ZŁOŻENIEM ROCZNEGO ZEZNANIA SKŁADA SIĘ INFORMACJĘ WEDŁUG USTALONEGO WZORU, UWZGLĘDNIAJĄCĄ WYKAZ PONIESIONYCH KOSZTÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ ODLICZENIU

 

 1. DAROWIZNA
 1. Darowizna jako preferencja podatkowa dotyczy zarówno podatników CIT jak i osoby fizyczne, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa), w formie podatku liniowego oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – osoba fizyczna nie musi posiadać przy tym statusu przedsiębiorcy.
 1. W przypadku darowizn, podatnik może odliczyć określone darowizny od podstawy opodatkowania, tj. od dochodu lub od przychodu, w zależności od formy opodatkowania. Przyjęty został maksymalny limit tego odliczenia, który w przypadku podatników CIT wynosi 10% dochodu, natomiast w przypadku podatnik PIT 6% dochodu lub przychodu.
 1. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają darowizny przekazane na cele:
 • pożytku publicznego – są to cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), np. pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, która została przekazana na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 ww. ustawy) lub inne podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy też spółdzielnie socjalne (art. 3 ust. 3 ww. ustawy);
 • cele kultu religijnego;
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

*ograniczenie w przypadku podatników podlegających opodatkowaniu w formie podatku liniowego – mogą skorzystać tylko i wyłącznie z odliczenia darowizny o której mowa w pkt 3.3) powyżej, tj. darowizny na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe– wynika to z art. 30c ust. 2 ustawy o PIT.

 1. Darowizna, aby podlegała odliczeniu, musi być dokonana w formie przelewu na konto, jeśli przedmiotem darowizny są środki finansowe. Jeśli natomiast przedmiotem darowizny są rzeczowe składniki majątku, powinna być wykazana dokumentem, który wskazuje na wartość przedmiotów darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu tych składników majątku. Przepisy podatkowe nie wskazują na konieczność zawarcia umowy darowizny, nie mniej jednak, dla celów dowodowych warto zawrzeć taką umowę.
 1. W rocznym zeznaniu podatnik wykazuje wartość przekazanej darowizny (kwota darowizny w przypadku środków finansowych bądź też wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny) . W zależności od rodzaju podatku, jest to załącznik CIT-D bądź PIT-O.
 1. ULGA SPONSORINGOWA
 1. Możliwość skorzystania z ulgi sponsoringowej dotyczy przedsiębiorców – podatników CIT oraz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub w formie podatku liniowego (nie dotyczy osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
 1. Wydatki na sponsoring (w pełnej wysokości – 100% poniesionych wydatków) stanowią koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, co oznacza że pomniejszają osiągnięty przychód. Ulga wprowadza możliwość dodatkowego odliczenia 50% poniesionych wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodu, co łącznie pozwala odliczyć 150% poniesionych wydatków. Odliczenia w tym przypadku dokonuje się od dochodu, nie jako koszt uzyskania przychodu.
 1. Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochód) podlegają wydatki na:
 • działalność sportową, przez które rozumie się wydatki na rzecz:
 1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1133 z późn. zm.), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
 2. stypendium sportowego (finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;
 3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171);
 • działalność kulturalną, przez które rozumie się wydatki na rzecz:
 1. instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;
 • działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, przez które rozumie się wydatki na rzecz:
 1. stypendiów, o których mowa w:

– art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

– art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.);

 1. opłat z tytułu studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) sfinansowanych zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi, które są określone w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;
 2. finansowania wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 3. sfinansowania studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
 4. wynagrodzenia wypłacanego w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Wydatki o których mowa w punktach c-e mogą zostać odliczone jako koszty uzyskania przychodu pod warunkiem, że mają swoją podstawę w umowie zawartej przez podatnika i uczelnię. Prawo do skorzystania z ulgi, w przypadku wydatków poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, nie przysługujepodatnikom, którzy są założycielami uczelni niepublicznej.

 1. Aby podatnik mógł skorzystać z dodatkowej ulgi, wydatki na ww. celenie mogą zostać podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie, a także nie mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Informację dotyczącą wydatków, które będą stanowiły przedmiot odliczenia od podstawy opodatkowania, podatnik który chce skorzystać z ulgi składa według ustalonego wzoru wraz z roczną deklaracją – informacja ta zawiera wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Obecnie Ministerstwo Finansów nie udostępniło jeszcze wzoru takiej informacji.
 1. Zwracamy uwagę, że sponsoring, odmiennie od darowizny, jest stosunkiem prawnym o charakterze wzajemnym. Oznacza to, że sponsor, w zamian za swoje świadczenie, również otrzymuje świadczenie od podmiotu sponsorowanego, którym najczęściej jest forma reklamy – np. logo z nazwą firmy sponsorującego (sponsoring właściwy). W przypadku, gdy sponsor nie otrzymuje świadczenia wzajemnego, organy podatkowe uznają, że jest to tzw. sponsoring niewłaściwy, który na gruncie ustaw podatkowych traktowany jest jak darowizna. W związku z tym, jeśli nie spełnia przesłanek uznania za darowiznę podlegającą odliczeniu od dochodu, nie stanowi zarówno kosztu uzyskania przychodu jak i nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. Takie stanowisko wynika m.in. z indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 maja 2021 r. 0112-KDIL2-2.4011.191.2021.1.IM.
 1. Co do zasady, umowa sponsoringu jako umowa nienazwana, której cechy nie zostały uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego, nie musi zostać zawarta w żadnej szczególnej formie. Nie mniej jednak, dla celów dowodowych, umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej, w szczególności w zakresie określenia świadczeń sponsorowanego – organy podatkowe uznają bowiem, że umowa sponsoringu właściwego powinna obejmować świadczenia ekwiwalentne (odpowiadające swojej wartości).
 1. Ponadto, na gruncie podatku od towarów i usług sponsoring może stanowić odpłatne świadczenie usług, jeśli sponsorowany działa w zakresie wykonania usługi w charakterze podatnika VAT, w związku z tym w takiej sytuacjisponsorowany powinien wystawić fakturę VAT bądź rachunek (w zależności czy jest czynnym podatnikiem VAT czy nie). Zastosowanie będą mieć również ogólne przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu, które wskazują, że gdy transakcja dotyczy stron będących przedsiębiorcami i dotyczy transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, niezależnie od ilości płatności (od 2023 r. limit zostanie zmniejszony do kwoty 8.000 zł), transakcja ta powinna zostać dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego.
Top

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

Copyrights 2021 Mucha KSP
Created by BVSK-A