Polityka plików cookies

Wrocław, 01.02.2024 r.

 

§1

MUCHA KRAJOWY SERWIS PODATKOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nr w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000808976, REGON: 384673968, NIP: 8952210507, ul. Generała Władysława Sikorskiego 26, kl. A, 53-659 Wrocław, kapitał zakładowy: 5 000 zł, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS zwana dalej „Mucha KSP ”, wprowadza politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.muchaksp.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem” lub podmiot korzystający z Portalu, bądź skrzynki e-mail „muchaksp.pl”

§3

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się z „Mucha KSP” musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania poruszonej przez niego sprawy.
 3. Użytkownik może także skontaktować się z „Mucha KSP” wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe Użytkownika np. adres e-mail.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z „Mucha KSP” są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§4

 1. Administratorem danych osobowych jest „Mucha KSP ”.
 2. „Mucha KSP”, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§5

„Mucha KSP ” informuje Użytkowników, że dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu oraz danych osobowych „Mucha KSP ”,
 2. dostawcom narzędzi służących do analityki Portalu oraz wysyłania newsletterów.

§6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może, na zasadach określonych w RODO, dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do „Mucha KSP ”.
 2. W odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty oraz pobrania e-booka Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
 3. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Jeżeli Użytkownik uzna, że dane osobowe mogą być przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, może wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego.
 5. Użytkownik może również wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy „Mucha KSP ” lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciw dotyczący przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§7

 1. „Mucha KSP ” przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:
 • niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z „Mucha KSP ”,
 • marketingowym polegającym na promocji „Mucha KSP ” i jego usług (w tym za dodatkową zgodą Użytkownika, wysyłania newsletterów),
 • przygotowania oferty współpracy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu „Mucha KSP”, i jego usług, udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy, analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z newsletterami oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej.
 2. „Mucha KSP na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody na marketing prowadzony drogą elektroniczną ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes administratora wynikający ze spełnienia warunków określonych w art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§8

Dane osobowe przetwarzane:

 1. w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez „Mucha KSP ” lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 2. w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z „Mucha KSP” będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i/lub rozwiązanie poruszonej w niej sprawy, a także udokumentowania prowadzonych czynności w ramach realizacji zasady rozliczalności przetwarzania;
 3. w związku z przygotowywaną ofertą współpracy będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 4. na potrzeby wykonania umowy o udostępnienie e-booka lub innych materiałów multimedialnych, w tym e-learningowych będą przetwarzane przez czas konieczny dla jej wykonania oraz wykazania prawidłowości jej realizacji, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§9

„Mucha KSP ”,  stosuje adekwatne do wymaganych aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§10

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z „Mucha KSP ” w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podjęcie działań przez „Mucha KSP ” wynikających z korespondencji może, w niektórych sprawach, wymagać podania niezbędnych danych osobowych Użytkownika.

§11

 1. „X” wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny „Mucha KSP ”.
 2. „Mucha KSP ” i Portal wykorzystują następujące typy plików cookies:
  • cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny „Mucha KSP ”;
  • cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
  • cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez „Mucha KSP ” podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez „Mucha KSP ” do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 •  
 1. „Mucha KSP ” przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • obsługi liczników odwiedzin;
  • dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia „Mucha KSP” analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu;
  • uzyskiwania informacji o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Portalu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Portalu.

§12

 1. „Mucha KSP ”, informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. „Mucha KSP ”, wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez „Mucha KSP ”, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod wskazanymi niżej linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w jednych z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
 •  

§13 

 1. „Mucha KSP ”, informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.
 2. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 3. „Mucha KSP ”, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje w ramach realizowanych usług w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

§14

 1. „Mucha KSP ”, informuje także Użytkowników, że mechanizmy składowania i odczytu cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Przeniesienie na urządzenie końcowe Użytkownika wirusów, „koni trojańskich” oraz innych „robaków” jest praktycznie niemożliwe. Wszelkie wykorzystywane przez „Mucha KSP ”, cookies wewnętrzne, zgodnie z posiadaną wiedzą, spełniają wymogi zapewniające prawidłowe korzystanie z urządzeń końcowych przez Użytkowników.

§15

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html.
 6. „Mucha KSP ”, wskazuje jednoczenie, że z uwagi dynamiczny rozwój technologii służących komunikacji nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wskazań pozwalających określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych na rynku programów i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będących w posiadaniu Użytkownika. Można jedynie sugerować, że zazwyczaj chcąc ustalić parametry użytkowania cookies należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” a następnie odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostępne są zazwyczaj w instrukcji użytkowania lub na domowej stronie internetowej producenta danego urządzenia końcowego lub oprogramowania.

 

§16

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail:[email protected]
 2. Polityka dostępna jest na stronie www.muchaksp.pl/cookies oraz w siedzibie „Mucha KSP ”

§17

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 1 luty 2024 r.